ផ្តិត​ទុក​អនុស្សាវរីយ៍ របស់​អ្នក បាន​៣៦០​ដឺ​ក្រេ ជាមួយ Nokia 8 – CEN