សកម្មជន​សង្គម​អំពា​វ​នាវ​ឱ្យ​ហាមឃាត់​ការផលិត robot សម្លាប់​មនុស្ស ​កុំ​ទុកឱ្យ​យូរ​ពេល​ – CEN