ពេល​ខ្លះ​ធ្វើ​បុណ្យ បុណ្យ​នឹង​តប​ស្នង ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​រង់ចាំ​ដល់​… ជាតិ​ក្រោយ​ទេ​! – CEN