អាមេរិក​សង​ជំងឺ​ចិ​ត្ដ​១៤​លាន​ដុល្លារ​ដល់​គ្រួសារ​ជនរងគ្រោះ​ដែល​ប៉ូលិស​បាញ់​ច្រឡំ​ – CEN