ភ្លើង​កំពុង​ឆេះ​ក្លឹប​កំសាន្ត​ជីន​ស៊ីន តាមផ្លូវ​ឯករាជ្យ ជិត​រង្វង់​មូល​តោ​២ ក្រុងព្រះសីហនុ​ទាំង​កណ្តាលថ្ងៃត្រង់​ – CEN