​សង្គ្រាម​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ពួក​មហាអំណាច​ពិតជា​សាហាវ ! រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​ចំណាយ​ជិត ៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ជំនួយ​ឲ្យ​កសិករ​ក្នុង​ការ​ប្រឈម​… – CEN