​រូបមន្ត​នេះ អាច​ធ្វើឲ្យ​នារីៗ​ស្រ​ក ៥​គីឡូ​ ក្នុង​មួយអាទិត្យ និង​មាន​រាង​ស្អាត​ – CEN