អូស្ដ្រាលី​ឱ្យ​ទណ្ឌិត​ស្ដ្រី​ផឹកថ្នាំ​ការពារ​មិនឱ្យ​មានគភ៌ ក្រោយ​អំពើហិង្សា​នៅក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN