នាវាមុជទឹក​អា​ហ្សង់​ទីនអា​ច​ត្រូវបាន​ផ្ទុះ​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN