​ព្រៃ​ផ្តល់​ផល​នៅ​កម្ពុជា បាន​រួមចំណែក​ដល់​ការអភិវឌ្ឍន​សង្គម​-​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN