មនុស្ស​មួយ​ក្រុម​ប្រថុយ​ជីវិត​ខ្លួនឯង ដើម្បី​ជួយ​គ្រួសារ​មួយ​មាន​គ្នា ៤​នាក់​ នៅ​ក្នុង​ឡាន​លិច​ទឹក​ (វីដេអូ) – CEN