គ្រោងការណ៍​វា​រី​អ​គ្គិ​ស​នី​ Nepal ​វេទនា​ហើយ ​ព្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​«​សុំ​រួចខ្លួន​» – CEN