អនុវត្ត​គម្រោង​បញ្ជរ​តែមួយ​ជាតិ ដើម្បី​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ – CEN