រាជរដ្ឋាភិបាល មាន​ឆន្ទៈ​ក្នុង​ការទប់ស្កាត់ បង្ការ និង​បង្ក្រាប លើ​ការងារ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ការជួញដូរ​មនុស្ស​ – CEN