កូរ៉េខាងត្បូង​កែទម្រង់​គណៈរដ្ឋមន្ដ្រី ប្ដូរ​ថ្មី​រដ្ឋមន្ដ្រី​៥​នាក់​ – CEN