កម្ពុជា ទទួលបាន​ជោគជ័យ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ​ទ្បើង​វិញ​នូវ​គោលនយោបាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើក​ទី​២ នៅ​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក​ – CEN