អាមេរិក​ត្រៀមខ្លួន​បង្កើន​សម្ពាធ​ពាណិជ្ជកម្ម​បន្ថែម​ចំពោះ​ចិន​ – CEN