តុលាការ​កំពូល​បើកសវនាកា​រលើ​សំណុំរឿង​សកម្មជន​បឹងកក់​ – CEN