សិក្សា​បង្កើត​ខេត្ត​ថ្មី​ចំនួន​២​ទៀត ដោយ​កាត់​ចេញពី​ខេត្ត​កណ្តាល និង​កាត់​ចេញពី​រតនគិរី និង​មណ្ឌលគិរី​ – CEN