ទម្លាប់​អាក្រក់ និង​របប​អាហារ​ទាំងនេះ អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​រស់នៅ​មិន​បាន​យូរ​នោះទេ​ – CEN