អាមេរិក​កាត់ទោស​ឧក្រិដ្ឋជន បង្ខំ​ឲ្យ​ក្មេង​ពុំទាន់​ពេញវ័យ ធ្វើ​ស្រីពេស្យា ជាប់ពន្ធនាគារ​ជាង ៤ ទសវត្សរ៍​ – CEN