បិទ​អាជីវកម្ម ប្រសិនបើ​រក​ឃើញ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម ឃុបឃិត ជាមួយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ឬ​ចែកចាយ​គ្រឿងញៀន ក្នុង​ទីតាំង​របស់​ខ្លួន​ – CEN