ចាប់​បាន​ពួក​សង្គមងងឹត​១៣​នាក់ ដែល​ចាប់​បង្ខាំង​ក្មេងស្រី​វ័យ ១៧​ឆ្នាំ ធ្វើ​ជា​ទាសករ​ផ្លូវភេទ ថែម​ទាំង​ចាប់​នាង​សាក់​ពេញ​ខ្លួន ហើយ​សាធារណជន​កំពុង​ផ្ទុះ​កំហឹង​ទាមទារ​ដាក់ទោស​ធ្ងន់​បំផុត​ – CEN