អបអរ​វេទិកា​និពន្ធ​នាយក សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​លើក​ទី ១៤ – CEN