លោក​Trump បដិសេធ​សំណើ​របស់​ EU ​ចំពោះ​ការលុបចោល​ពន្ធនាំចូល​រថយន្ដ​ – CEN