ស្នើ​ព្រះមហាក្សត្រ​ដាក់​នាយឧ​ត្ត​មេសនី​យ៍​នគរបាលជាន់​ខ្ពស់​ចំនួន​១០​រូប ឲ្យចូល​និវត្តន៍ និង​ស្នើ​តែងតាំង​តំណែង​ថ្មី​៣​រូប​ – CEN