ទោះបី​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី​ខ្លះ ACU វាយតម្លៃថា ការប្រឡង​បាក់​ឌុប មាន​លក្ខណៈ​រលូន​ជាង​ឆ្នាំមុនៗ​ – CEN