បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​វ៉ាក់សាំង Rabies Vaccine របស់​ប្រទេស​ចិន មាន​លក្ខណៈ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ស្តង់ដារ​ – CEN