របៀប​ដោះស្រាយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ពុំ​ធ្លាប់មាន​លើ​ពិភពលោក​៖«​ប៉ាវ​ស៊ី​ង​ស៊ុំ​» (វីដេអូ) – CEN