៨​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨ គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ ទទួលបាន​ចំណូល​៧៨​លាន​ដុល្លារ ពី​ការលក់​ប័ណ្ណ​ឲ្យ​ភ្ញៀវទេសចរ ចូល​ទស្សនា​រមណីដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN