ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​របស់​ស៊ីម​បា​វ៉េ ថា នឹង​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ប្រទេស​ជាមួយ​ពិភពលោក​សារជាថ្មី និង​ស្ថារ​សេដ្ឋកិច្ច​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ​ – CEN