របស់​ទាំងនេះ បើ​ញ៉ាំ​មុន​គេង អាច​នឹង​ស្រក ១​គី​ឡូ​ – CEN