​កាល​នៅ​ក្មេង​វ័យ ពួក​ខ្ញុំ​រៀន​បាន​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី ៤ ឥឡូវ ៨៤ ហើយ ស្រាប់តែ​ចង់​រៀន​បន្ត​… (វីដេអូ) – CEN