អាមេរិក​ចំណាយ​១៣.០០០​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​បង្កើត​កងកម្លាំង​យន្ដហោះ​ប្រយុទ្ធ​គ្មាន​អ្នកបើកបរ​ក៏ដូចជា​បំពេញ​មុខងារ​ដទៃទៀត​ – CEN