បញ្ជូន​មុខសញ្ញា​ពីរ​នាក់​ឱ​ពុក និង​កូន កាត់​សោ​តាម​សាលារៀន​នានា លួច​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ – CEN