ដល់​ឆ្នាំ​២០៣០ កម្ពុជា​ត្រូវការ​សណ្ឋាគារ​ជាង ១០​ម៉ឺន បន្ទប់​ – CEN