ទឹក​៨​កែវ​ក្នុង​១​ថ្ងៃ​? អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​៥​នាក់​បានបញ្ជាក់​រឿងនេះ​គឺ​មិនចាំបាច់​ – CEN