ឥទ្ធិពល​ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប ថ្ងៃទី ៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៩ ខែ​កញ្ញា ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ទូទាំងប្រទេស​ – CEN