ការគ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ចម្រុះ នៃ​អាង​ទន្លេ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN