ចាប់ផ្តើម​ជា​ផ្លូវការ នូវ​កាចរ​ចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា របស់​កម្មករ​រោងចក្រ ខណៈ​ឆ្នាំ​២០១៨ កម្មករ​មាន​ប្រាក់​១៧០​ដុល្លារ​ – CEN