អាសូរ​កុមារី​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ម្តាយចុង​វាយ​បែក​សាច់ ខណៈ​ពេល​ឪពុក​បង្កើត​កាន់តែ “​ព្រៃផ្សៃ​” ព្រោះ​បែរជា​ថា ៖ “​វាយ​ដូច្នេះ​ទើប​ត្រូវ​!” – CEN