បាញ់រះ​ដោយ​អាវុធ​នៅ​អាមេរិក មនុស្ស​ជាច្រើន​រង​គ្រាប់​ – CEN