​ជប៉ុន​ប្រឈម​នឹង​ព្យុះ​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុងអំឡុង​២០​ឆ្នាំ​កន្លងមកនេះ​ – CEN