លោក​Xi Jinping ពិបាក​នឹង​អាច​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​កូរ៉េខាងជើង​ក្នុង​ខែកញ្ញា​ – CEN