​ក្រុមហ៊ុន​Ford លុបចោល​ផែនការ​ផលិត​រថយន្ដ ​SUV នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN