ចាប់​បុរស​ម្នាក់​ជា​មុខសញ្ញា មានឈ្មោះ​នៅក្នុង​បញ្ជី​គ្រប់គ្រង​មុខសញ្ញា​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំញៀន​ – CEN