គីម ជុង​-​អ៊ុន តែងតាំង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សន្តិសុខ​ជាតិ​ថ្មី ព្រោះ​ភ័យខ្លាច​រឿង​អ្វី​? – CEN