ស្ត្រី​ម្នាក់​តូចចិត្ត​គ្មាន​លុយ​ចិញ្ចឹម​កូន បី​កូន​ចូល​រថយន្ត​និង​ម៉ូតូ ប៉ង​សម្លាប់ខ្លួន ឯ​ប្តី​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​កម្មក​រមិន​ព្រម​មក​ផ្ទះ​ – CEN