រដ្ឋការ​ជប៉ុន​ស្នើ​ជម្លៀស​ពលរដ្ឋ ៣០០.០០០​នាក់ គេចចេញ​ពី​ព្យុះ Jebi – CEN