ត្រី​ត្របាក់​អូស​ដងសន្ទូច​ស្ទើ​បាក់ ហើយ​ពេល​ទាញ​វា​ចូល​កៀក​បាន​ហើយ​បែរ​ជា​ចង់​… រត់​ចោល​ទៅ​វិញ​ – CEN